SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bohemian Taboo s.r.o., společnost vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 313375, se sídlem U Zimoviště 2999/1, Horní Počernice, 193 00, Praha 9, IČO: 081 24 001, (dále jen „správce“),

 1. Udělením souhlasu níže v tomto formuláři, dávám svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů, v rozsahu dále specifikovaných osobních údajů poskytnutých za vymezeným účelem. Současně s tímto stvrzuji, že rozsah předaných osobních údajů a jejich zpracování je pro mě dostatečně jednoznačný, konkrétní, srozumitelný a jazykově přístupný.

Osobní údaje (resp. jeho druh) Účel jejich zpracování
Emailová adresa Marketing – zasílání Newsletteru prostřednictvím nástroje třetí strany Mailchimp, či obdobného nástroje e-mailového marketingu

 1. Výše uvedené osobní údaje tvoří jeden provázaný funkční celek, který je nutný pro účel zpracování.
 2. Souhlas uděluji v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) a článkem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále pouze jako „GDPR“).
 3. Jsem tímto informován, že moje osobní údaje podle tohoto souhlasu mohou být předány třetí straně za účelem zajištění služby e-mailového marketingu.
 4. Jsem seznámen/a s tím, že tento souhlas můžu kdykoliv odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním.
 5. Jsem seznámen/a s tím, že udělený souhlas lze odvolat kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“ zaslaný v každé emailové zprávě, kterou mi bude zaslán Newsletter. Pro odvolání souhlasu je možné také napsat na emailovou adresu gdpr@bohemiantaboo.com Jsem seznámen/a s tím, že mám nárok na jistá práva plynoucí z udělení tohoto souhlasu, mezi ty se řadí:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu, resp. doplnění,
  3. právo na výmaz,
  4. právo na omezení zpracování,
  5. právo na přenositelnost údajů, a
  6. právo vznést námitku.
 6. Jsem seznámen/a s tím, že právo na výmaz (být zapomenut) představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  2. subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
  3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
  4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
  6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.
 7. Jsem seznámen/a s tím, že pokud nedojde k naplnění alespoň jedné z podmínek stanovených v odstavci 9 písm. a) až f) GDPR, není možné moje osobní údaje vymazat.
 8. Jsem seznámen/a s tím, že osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování.
 9. Jsem seznámen/a s tím, že osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
 10. Jsem seznámen/a s tím, že osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 3 let.
 11. Jsem seznámen/a s tím, že v případě jakýchkoliv dotazů se mohu obrátit na adresu gdpr@bohemiantaboo.com
 12. Jsem seznámen s tím, že činnost správce podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie.
 13. Jsem seznámen/a s tím, že pokud nabydu dojmu, že jakékoliv zpracování činí správce v rozporu se zákonem, mám právo podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: uoou.cz.
Rolovat nahoru